تحقیق و توسعه کسب و کار

عظیم مدیا 8 مقالات 8 دسته: تحقیق و توسعه
پیاده‌سازی استراتژی تحقیق و توسعه در کسب‌وکارها

پیاده‌سازی استراتژی تحقیق و توسعه در کسب‌وکارها

آنچه در فرآیند تحقیق و توسعه بیش از توجه به محصول نهایی خودنمایی می‌کند تمرکز بر شناخت رفتار مشتری و همچنین یک استراتژی مشخص است که باعث می‌شود مسیر پیشروی یک کسب‌وکار کاملاً مشخص شود و بر اساس آن مسیر آینده نیز ترسیم شود.

ادامه مطلب
یک استراتژی تحقیق و توسعه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک استراتژی تحقیق و توسعه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک استراتژی تحقیق و توسعه مناسب می‌تواند با تکیه بر دیدگاه‌های آینده پژوهانه بهترین نتایج را برای کسب‌وکارها رقم بزند و مسائلی مثل منابع انسانی، زمان‌بندی، تعیین هزینه و روند اجرا را مشخص می‌کند.

ادامه مطلب
پیاده‌سازی استراتژی تحقیق و توسعه در کسب‌وکارها

پیاده‌سازی استراتژی تحقیق و توسعه در کسب‌وکارها

آنچه در فرآیند تحقیق و توسعه بیش از توجه به محصول نهایی خودنمایی می‌کند تمرکز بر شناخت رفتار مشتری و همچنین یک استراتژی مشخص است که باعث می‌شود مسیر پیشروی یک کسب‌وکار کاملاً مشخص شود و بر اساس آن مسیر آینده نیز ترسیم شود.

یک استراتژی تحقیق و توسعه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک استراتژی تحقیق و توسعه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک استراتژی تحقیق و توسعه مناسب می‌تواند با تکیه بر دیدگاه‌های آینده پژوهانه بهترین نتایج را برای کسب‌وکارها رقم بزند و مسائلی مثل منابع انسانی، زمان‌بندی، تعیین هزینه و روند اجرا را مشخص می‌کند.