آینده پژوهی اقتصاد با ارزیابی سرعت رشد تکنولوژی، آینده کسب و کار را ترسیم می‌کند و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا انسان آینده ثروتمند خواهد بود؟